Čističky odpadních vod

Od ledna 2019, kdy vešla v platnost novela zákona č. 254/2001 Sb. Zákona o vodách (tzv. vodní zákon), se výrazně zpřísnila pravidla pro užití odpadní vody i pro vyvážení žump (bezodtokových jímek). Majitel domu bude muset prokázat, kolik odpadu ze žumpy nechal vyvézt. V případě porušení vodního zákona, může Vodoprávní úřad uložit majiteli domu pokutu až do výše 100 tisíc Kč. Nejjednodušším způsobem, jak se této pokutě vyhnout, je pořízení čističky odpadních vod. Pořízení ČOVky je daleko ekonomičtější než pravidelně platit za vyvážení septiku.

Dodáváme a montujeme

Čistírny výrobní řady TOPAS od společnosti TopolWater jsou domovní čistírny odpadních vod určené pro čištění veškerých odpadních vod z nemovitostí a kapacitně jsou dimenzovány pro 1-100 trvale napojených osob. Kapacitu čistírny je možné krátkodobě (cca 2 dny) překročit až na 200%.

Čistírny TOPAS pracují na principu čištění odpadních vod pomocí aktivovaného kalu ve vznosu. Vzduch, nezbytný pro život mikroorganismů je dodáván dmychadlem s nehlučným provozem, jež je umístěno v boxu, který je součástí kontejneru čistírny. Dmychadlo je použito také na pohon vzduchových čerpadel (mamutek), které zajišťují přečerpávání vody mezi jednotlivými komorami ČOV.

Součástí dodávky jsou:

  • kompletní plastová ČOV
  • výkres osazení ČOV do terénu
  • certifikát výrobku
  • provozně manipulační řád
  • protokol o vodotěsnosti dle ČSN 750905
  • návod na obsluhu ČOV

Čistírny se prodávají jako kompletní výrobky se zabudovaným dmychadlem, řídící jednotkou a včetně zatepleného víka, bez nutnosti dokupování dodatečných nástavců pro různé hloubky přítoku apod. Součástí technologie jsou tlakové sondy pro snímání výšky hladiny v nádrži. Změny vodního sloupce vyhodnocuje řídící jednotka a poté nastavuje optimální chod a režim čištění v závislosti na množství přitékajících odpadních vod.

Mezi velké výhody čistírny odpadní vody TOPAS patří minimální zastavěná plocha, minimální nároky na elektrickou energii, signalizace správné funkce ČOV, vysoká spolehlivost – čistírna neobsahuje žádné pohyblivé součástky. Voda na odtoku splňuje nejpřísnější hygienické a vodohospodářské požadavky.

ČOV TOPAS se standardně dodávají ve variantě bez pískového filtru nebo za příplatek s vestavěným pískovým filtrem. Provedení ČOVky s pískovým filtrem zvyšuje účinnost čištění až na 98%. Tím získáte na odtoku čirou nezápachající vodu, kterou můžete dále použít jako užitkovou vodu.

Rekonstrukce nefunkčních čističek odpadních vod, opravy septiků a žump

Technologie TOPAS je vhodná pro vestavbu do stávajících nádrží (libovolného tvaru a materiálu) a k rekostrukci zastaralých nebo např. neodborně obsluhovaných a nefunkčních čistíren.

Funkce čističky odpadních vod TOPAS

Do akumulační nádrže přitékají odpadní vody, čímž se vyrovnává nerovnoměrnost přítoku. Potom je předčištěná odpadní voda rovnoměrně načerpávána do aktivační nádrže, kde dochází k odbourávání organického zněčištění aktivovaným kalem. Směs vyčištěné vody a kalu natéká do dosazováku, kde se kal odsazuje od vyčištěné vody. Kal se odčerpává do kalojemu, vyčištěná voda odtéká mimo čističku. Další velkou výhodou je možnost přerušit nátok splašků až na dva měsíce bez ovlivnění kvality vody na odtoku.

Osazení ČOV

ČOV TOPAS je plastová samonosná nádrž, která se do výkopu obvykle usazuje tak, že víko (v zeleném provedení) je zhruba 15 centimetrů nad upraveným povrchem, čímž se zabraňuje vnikání dešťových vod. Čistička může být osazena pod hladniou spodní vody. Čistírna se dodává bez pevného vtoku – po osazení ČOV se vyřízne otvor pro přítokové potrubí v požadované výšce a místě. ČOV se připojuje na 230 V. Spotřeba čističky TOPAS 5 pro 6 obyvatel domu je jen 1,25 kWh/den.

Čistička odpadních vod - osazení

Legislativa ČOV

Podle současné platné legislativy se povolování domácích čistíren řeší buď cestou klasického vodoprávního řízení s následným vydáním „Povolení k vypouštění odpadních vod“ nebo u certifikovaných čističek (označených značkou shody CE) se postupuje jednodušeji, tzv. na „Ohlášení„.

Povolení k vypouštění odpadních vod – vyžaduje odběr vzorků akreditovanou laboratoří (obvykle 2x ročně), vydává se na dobu určitou (zpravidla 10 let).

Ohlášení – ČOV musí splňovat požadovanou účinnost čištění; jednou za dva roky je nutná kontrola technického komisaře; není nutné odebírat vzory; vydává se na dobu neurčitou.

Čistírny TOPAS pro 5 až 50 obyvatel domu, označované značkou CE, jseu certifikovány dle evropské normy EN 12566-3 + A2 a splňují všechny požadované parametry v převážné většině lokalit už ve standardním provedení.